top of page

เรื่องสุขภาพตา ที่ทุกคนควรรู้

ต้อหิน ต้อกระจก  

โรคตา ปัญหาทางตา

การดูแลสุขภาพดวงตา 

by Dr.Manchima

รศ.พญ.มัญชิมา มะกรวัฒนะ

จักษุแพทย์ต้อหินและต้อกระจก

bottom of page