top of page
Dr.Manchima มัญชิมา มะกรวัฒนะ จักษุแพทย์ ต้อหิน ต้อกระจก

รักษ์ตา.com มีจุดเริ่มต้นเล็กๆมาจากความต้องการส่วนตัวของหมอที่อยากจะมีส่วนร่วมในการสร้างความตื่นตัวของประชาชนทั่วไปให้เห็นความสำคัญของโรคต้อหิน เพราะโรคต้อหินเป็นโรคที่ไม่มีอาการเตือน และยังคงเป็นสาเหตุอันดับต้นๆของการตาบอดชนิดถาวรทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย

ปีที่แล้วหมอเริ่มทำเพจ Dr.Manchima เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตาและโรคตาชนิดต่างๆให้กับคนที่สนใจ จุดประสงค์แรกสุดที่ทำ รักษ์ตา.com ขึ้นมาก็เพื่อที่จะเก็บรวบรวมและจัดหมวดหมู่บทความที่เคยโพสท์ไว้ในเพจ ต่อมาหมอได้เพิ่มเติมส่วนของการตอบคำถามที่หมอมักจะถูกถามบ่อยๆเกี่ยวกับโรคต้อหินและโรคต้อกระจกเอาไว้ด้วย

หมอหวังว่า เพจ Dr.Manchima และ รักษ์ตา.com จะมีส่วนช่วยให้คนไข้และคนทั่วไปที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามากขึ้น หรืออย่างน้อยที่สุดถ้าเพจ Dr.Manchima หรือ รักษ์ตา.com มีส่วนช่วยให้คนไข้เพียงหนึ่งคนไม่ต้องสูญเสียการมองเห็นจากโรคตาโรคใดโรคหนึ่งไปได้ หมอก็ถือว่าเกินคุ้มค่าเวลาและความพยายามแล้วค่ะ

หมอแนน

รศ.พญ.มัญชิมา มะกรวัฒนะ

bottom of page