top of page

รศ.พญ.มัญชิมา มะกรวัฒนะ

รศ.พญ.มัญชิมา มะกรวัฒนะ สำเร็จการศึกษาจาก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากปฏิบัติงานในตำแหน่งแพทย์ใช้ทุนที่ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเวลา 3 ปี รศ.พญ.มัญชิมาได้เข้าศึกษาต่อเฉพาะทางด้านจักษุวิทยา รวมทั้งได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน ที่ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลังจากนั้น รศ.พญ.มัญชิมา ได้เดินทางไปศึกษาต่อเฉพาะทางด้านต้อหินเป็นเวลา 2 ปีที่ New York Eye and Ear Infirmary ภายใต้การฝึกสอนโดย Professor Robert Ritch, M.D. และ Professor Jeffrey M Liebmann, M.D.ทั้งสองท่านเป็นจักษุแพทย์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในสหรัฐอเมริกาและในระดับนานาชาติในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน

เมื่อกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกา รศ.พญ.มัญชิมา ได้ร่วมก่อตั้งศูนย์ตาธรรมศาสตร์ จนปัจจุบันมีจำนวนคนไข้มาเข้ารับการรักษามากกว่า 70,000 คนต่อปี และในขณะเดียวกันก็ได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา และหลักสูตรการเรียนการสอนจักษุแพทย์เฉพาะทางด้านต้อหิน ให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด้วยความเชื่อมั่นว่า คนไข้ต้อหิน ถ้าได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง และได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมแล้ว ควรจะสามารถรักษาการมองเห็นที่เหลือไว้ได้ ไม่ควรมีการสูญเสียการมองเห็นเพิ่มมากขึ้นอีก รศ.พญ.มัญชิมาจึงให้ความสำคัญอย่างมากกับการเลือกใช้วิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคนไข้แต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นการรักษาโดยการใช้ยา การใช้เลเซอร์ หรือการผ่าตัดเมื่อมีข้อบ่งชี้ที่เหมาะสม

นอกจากเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคต้อหินแล้ว รศ.พญ.มัญชิมา ยังได้รับการยอมรับในฐานะจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านโรคต้อกระจก

 

โดย รศ.พญ.มัญชิมาเป็นหนึ่งในจักษุแพทย์คนแรกๆในประเทศไทยที่ทำการผ่าตัดใส่เลนส์แก้วตาเทียมสำหรับมองเห็นชัดหลายระยะและเลนส์แก้วตาเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติ (Advanced Technology and Multifocal Intraocular Lens) ในการรักษาต้อกระจก และเป็นหนึ่งในจักษุแพทย์คนแรกๆที่ทำการผ่าตัดต้อกระจกโดยการใช้เลเซอร์ (Femtosecond Laser Cataract Surgery) รศ.พญ.มัญชิมายังเป็นที่รู้จักในฐานะจักษุแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการผ่าตัดต้อกระจกในคนไข้โรคต้อหินที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งการผ่าตัดต้อกระจกในกรณีที่ยากและซับซ้อนอื่นๆ

 

รศ.พญ.มัญชิมาได้เขียนตำราโรคต้อหิน และบทความทางวิชาการอีกเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับโรคต้อหินและโรคต้อกระจก และเป็นหนึ่งในจักษุแพทย์ไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายและผู้ฝึกสอนเรื่องโรคต้อหินและโรคต้อกระจกในงานประชุมจักษุแพทย์ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

 

ปัจจุบัน รศ.พญ.มัญชิมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา หัวหน้าสาขาโรคต้อหิน และผู้อำนวยการหลักสูตรฝึกสอนจักษุแพทย์เฉพาะทางด้านต้อหินของศูนย์ตาธรรมศาสตร์ รองประธานฝ่ายวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และประธานวิชาการชมรมต้อหินแห่งประเทศไทย

bottom of page